fbpx

Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność i zapewniamy, że przetwarzamy Twoje dane z należytą starannością, zapewniając im bezpieczeństwo i poufność. Poniżej opisaliśmy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasze strony.

DEFINICJE

Administrator – Gabriela Zawojska – Gancarz, Trzciana 148, 36-071 Trzciana. NIP 6842442428

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez administratora pod adresem www.instytutbioterapii.pl Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Administratorem w zakresie działalności Serwisu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje polityki ochrony danych osobowych w celu zapewnienia, bezpiecznego, zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie powierzonych zadań. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego zleceniobiorcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Dane osobowe podane podczas zamówienia na platformie internetowej będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówienia (tj. sprzedaży, dostarczenie treści cyfrowych, udziału w szkoleniu stacjonarnym i przeprowadzenie konsultacji), wysyłki w przypadku produktów fizycznych i wystawienia faktury VAT. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody. Złożenie zamówienia (zakupu towaru, usługi) na platformie internetowej wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

– w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres zawartej umowy, zamówienia do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością (w szczególności przechowywanie dokumentów księgowych trwa co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego), dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas, ponadto dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Administratora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Administrator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. 

NEWSLETTER

Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail oraz swoje imię. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane te przechowywane są w systemie MailerLite. Forma komunikacji poprzez newsletter może obejmować profilowanie. W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem adresu e-mail oraz imienia administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą prawo telekomunikacyjne. Zgoda na newsletter wyrażana jest poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Jeżeli chcesz zrezygnować z newslettera, wciśnij odpowiedni link w przesłanym przez nas newsletterze wypisania z listy.

Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, w tym kierowania do użytkownika treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailerLite, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, mogą zostać przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca systemu MailerLite gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa danych, jednakże wyrażając zgodę na usługę newslettera wyrażasz zgodę na możliwość przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
Okres przechowywania danych.Przetwarzamy dane przez czas trwania wiążącej nas umowy lub jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub wycofania zgody na usługę newslettera.

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez administratora:w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);w celach marketingowych administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres przechowywania danych:Przetwarzanie danych będzie realizowane do momentu, w którym zostanie uznany zgłoszony przez Ciebie sprzeciw przetwarzania Twoich danych osobowych oraz minie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

REJESTRACJA W SERWISIE

Osoby, które dokonują rejestracji w serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

Dane osobowe są przetwarzane:

– w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

– w celach marketingowych administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Przetwarzanie danych będzie realizowane do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie, zostanie uznany zgłoszony przez Ciebie sprzeciw przetwarzania Twoich danych osobowych oraz minie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

NAWIĄZANIE KONTAKTU

Administrator daje możliwość skontaktowania się z nim poprzez udostępnienie swojego adresu email oraz nr telefonu. Skorzystanie z tych form umożliwia podanie danych osobowych, które mogą posłużyć do nawiązania kontaktu z administratorem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik sam decyduje jakie dane podaje nawiązując kontakt poprzez wyżej określone kanały komunikacyjne. 

Dane osobowe są przetwarzane:

W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania może być umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną. Podstawą prawną może być również wyrażona zgoda poprzez czynność nawiązania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową.

Okres przechowywania danych:

Przetwarzamy dane przez czas trwania wiążącej nas umowy lub jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub wycofania zgody. W celu wycofania zgody, prześlij do nas takie żądanie.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz YouTube. W związku z tym przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora, m.in. poprzez komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe. Dane takich osób przetwarzane są w celu z prowadzenia profili, umożliwienia użytkownikom aktywności na tych profilach, przedstawianie użytkownikom informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Twoje dane będą udostępniane drugiemu administratorowi tj. Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Więcej informacji znajduje się na naszych profilach w mediach społecznościowych (Polityka prywatności fanpage).

PLIKI COOKIES SERWISU

Ta witryna wykorzystuje pliki „cookies”. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, nakłada obowiązek poinformowania o tym Państwa. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub wykorzystanie plików „cookies” (ciasteczek). Jeśli nie zgadzasz się na zapis lub wykorzystanie plików „cookies” to warunki przechowywania lub dostępu do ciasteczek możesz indywidualnie określić w przeglądarce internetowej. W przypadku wyłączenia obsługi ciasteczek w przeglądarce korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które do prawidłowego działania wymagają plików cookies. Do czego używane są pliki „cookies” na tej stronie? 

Witryna używa „cookies” własnych, oraz z serwisów zewnętrznych.

Własne „cookies wykorzystywane są do:

Konfiguracji serwisu:

– Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika,

– Personalizacji i zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika,

– Zapamiętania historii odwiedzonych strony w serwisie w celu rekomendacji treści,

– Uwierzytelnienia użytkownika w serwisie, utrzymania sesji, ciągłego zalogowania w serwisie,

– Realizacji zadań niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej,

– Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu,

– Zapamiętania lokalizacji użytkownika i dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,

– Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

– Świadczenia usług reklamowych, dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam usług i produktów firm trzecich,

– Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Cookies zewnętrzne (z serwisów zewnętrznych) wykorzystywane są do:

– Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych z zewnętrznych serwisów: www.youtube.com (Google Inc z siedzibą w USA),

– Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych: Google Analytics (Google Inc z siedzibą w USA),

– Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika: Google AdSense (Google Inc z siedzibą w USA) Adtaily (AdTaily Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie),

– Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego: Facebook Connect (Facebook Inc z siedzibą w USA) Google (Google Inc z siedzibą w USA),

– Komentowania za pośrednictwem zewnętrznego serwisu: facebook.com (Facebook Inc z siedzibą w USA) disqus.com (Disqus, Inc. z siedzibą w USA).

Jakich plików „cookies” używa ta strona?

Witryna wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne

Przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

Cookies trwałe

Przechowywane na urządzeniu użytkownika – pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. 

Czym są „cookies” (ciasteczka)?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i na tej podstawie np. odpowiednio, dostosować informację do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, informację o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli np. korzystasz z przeglądarki na swoim komputerze do odwiedzania witryn internetowych, a ma ona włączoną obsługę „ciasteczek” (cookies), pliki te są przez nią zapisywane i przechowywane lokalnie i mogą służyć do identyfikacji przy następnych odwiedzinach strony. 

Pliki cookie mogą służyć różnym celom:

Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Tworzenia statystyk odwiedzalności, przygotowania analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Zapamiętaniu koszyka w niektórych sklepach. Dzięki temu, gdy nie dokończysz zakupów i przejdziesz na inną stronę lub wyłączysz komputer, to przy ponownym odwiedzeniu sklepu dodane wcześniej produkty będą już w koszyku.

Promowania serwisu w sieciach społecznościowych np. do głosowania, komentowania, przycisków „Lubię to”, „+1″.

Mogą służyć tzw. targetowaniu, dostosowaniu reklam do twoich zainteresowań w zależności od tego jakie serwisy odwiedzasz.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

Wyżej wymienione przykłady nie wyczerpują możliwości w jakich mogą być wykorzystywane pliki „cookies”. 

Jak wyłączyć przechowywanie i obsługę „cookies” w przeglądarce?

Za obsługę i przechowywanie „cookies” (ciasteczek) odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka internetowa z jakiej korzystasz. Standardowo przeglądarki mają włączoną funkcję obsługi i przechowywania „cookies” (ciasteczek).

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie cookies, możesz wyłączyć tą funkcję w opcjach przeglądarki internetowej, zmieniając ustawienia dotyczące przechowywania przez nią ciasteczek. 

W przeglądarce Mozilla Firefox W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn. 

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki. 

W przeglądarce Opera Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn. 

W przeglądarce Apple Safari W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. 

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach

Każdy model telefonu, tabletu czy innego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji urządzenia na stronie internetowej producenta. Informacji na temat plików cookies najczęściej znajdziesz też w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej. Gdybyś nie znalazł informacji na ten temat, zapytaj bezpośrednio producenta, lub firmy w której zakupiłeś to urządzenie. Więcej informacji znajdziesz na stronach producentów przeglądarek np.:  Chrome,  Firefox,  Internet Explorer.

Pliki cookie strony instytutbioterapii.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej.   

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Gabriela Zawojska – Gancarz. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością.

Szczegółowy czas przetwarzania opisano przy celach przetwarzania.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania:

– dostępu do swoich danych,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są niepoprawne lub nieaktualne,

– usunięcia swoich danych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

– ograniczenia przetwarzania swoich danych – w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

– przenoszenia swoich danych,  uprawnienie opisane w art. 20 RODO – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opisane w art. 21 RODO.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12-23 RODO.

Ponadto jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazać dane innym odbiorcom gdy istnieje do tego podstawa prawna. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Aktualnie odbiorcami danych mogą być:

– dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych:

– Home.pl,  ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, Regon: 811158242 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– MailerLite, UAB MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litwa  – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera,

– Usługi Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,

– Facebook,  Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA).

– właściwy bank,

– operatorzy płatności (tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu),

– podmiot świadczący usługi księgowe,

– operatorzy pocztowi w tym kurierzy (w związku z realizacją zamówienia),

– agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych). Szczegółów dotyczących odbiorców danych można uzyskać kontaktując się a administratorem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Jedynie w przypadku facebooka, usługi MailerLite(newslettera), Google Inc. mogą trafić poza EOG. Zasady wykorzystania Twoich danych przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny: Gabriela Zawojska – Gancarz, Trzciana 148, 36-071 Trzciana, nr telefonu +48 696717347 oraz email: kontakt@instytutbioterapii.pl

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.